Hopp til innholdet

Plattformhonorar

Vi har endret måten du betaler for fond fra andre fondsforvaltere ved å innføre plattformhonorar. Dette gjør vi, i likhet med andre distributører av verdipapirfond, for å tilfredsstille regulatoriske krav.

Dette er plattformhonorar

Plattformhonorar er en årlig kostnad som betales kvartalsvis til Eika Kapitalforvaltning som distributør og plattformleverandør av tjenester til deg som sparer i fond.

Det er kun fond fra andre fondsforvaltere som er gjenstand for plattformhonorar. Fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning vil ikke bli belastet med plattformhonorar.

Plattformhonorar ble innført med virkning fra 1. mai 2023. 

Endringen i prismodellen betyr at prisen på de fleste fond bli todelt, og vil bestå av:

  • Forvaltningshonorar - en pris som forvalter av fondet skal ha for jobben
  • Plattformhonorar - en pris som distributøren skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold  
     

En oversikt over plattformhonorar på eksterne fond som handles gjennom Eika Kapitalforvaltning følger nedenfor

Typ fond Plattformhonorar
Aktivt forvaltet aksjefond 0,6 % per år
Indeksfond 0,3 % per år
Kombinasjonsfond (min 30 % aksjeandel) 0,6 % per år
Rentefond 0,3 % per år

Mer informasjon om plattformhonorar

Plattformhonorar er en årlig kostnad som betales kvartalsvis til Eika Kapitalforvaltning som distributør og plattformleverandør av tjenester til deg som sparer i fond.

Det er kun fond fra andre fondsforvaltere som er gjenstand for plattformhonorar. Fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning vil ikke bli belastet med plattformhonorar.

Plattformhonorar dekker tjenestene vi leverer i forbindelse med distribusjon av fond fra andre fondsforvaltere, slik som handelsplattform (kjøp, salg og administrasjon) og videreutvikling av eksisterende tjenester, kundeservice, skatterapportering, informasjonsdeling, m.m. 
Plattformhonorar beregnes som en prosentvis avgift av beholdning under forvaltning på vår plattform. Prisen er forskjellig om du sparer i et indeks- eller aktivt forvaltet fond, rentefond eller aksjefond.
Total årlig kostnad på dine fond fra andre fondsforvaltere enn Eika Kapitalforvaltning vil heretter utgjøre summen av forvaltningshonorar og plattformhonorar, fratrukket returprovisjon fra andre fondsforvaltere. Denne returprovisjon ble tidligere overført til Eika Kapitalforvaltning som distributør, men vil nå bli videreført til deg som kunde.
Endringen i prismodellen betyr at i stedet for at alle kostnader er inkludert i fondenes forvaltningshonorar, der distributøren mottar deler av forvaltningshonoraret i returprovisjon, vil prisen på de fleste fond bli todelt – en pris som forvalter av fondet skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som distributøren skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (plattformhonorar).
Prisendringen vil variere fra fond til fond. Her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet Odin Norden C:

Hvilken pris hadde jeg tidligere?
Forvaltningshonorar: 1,50%*
Totalkostnad før endringen: 1,50 %

*) Hvorav 50 % var returprovisjon til Eika Kapitalforvaltning som distributør

Hvilken pris får jeg nå?
Forvaltningshonorar: 1,50 %
- Returprovisjon 0,75 %
+ Plattformhonorar: 0,60 %
Ny totalkostnad for kunde: 1,35 %
 
Merk likevel at for noen verdipapirfond vil din samlede kostnad øke noe, mens for andre fond vil den være uendret eller bli redusert.
Plattformhonorar er oppgitt i prosent per år, men beregnes daglig. Vi vil avregne plattformhonoraret første gang 31.12.2023, deretter vil plattformhonoraret avregnes kvartalsvis. Dersom du selger mer enn 85 % av beholdningen din i ett verdipapirfond, vil vi belaste plattformhonorar fratrukket returprovisjon før du får utbetalt for de solgte fondsandelene.

Oversikt over alle dine transaksjoner kan du finne i vår handelsportal Eika Investortjenester.

Plattformhonorar vil i hovedsak belastes ved dekningssalg av dine fondsandeler. Dersom du har tilstrekkelig beholdning på bankkonto tilknyttet aksjesparekonto, vil vi belaste denne. Salg av andeler vil skje fra fondet (fra andre fondsforvaltere) du har størst beholdning i. Dersom plattformhonorar fratrukket returprovisjon utgjør mindre enn 100 kroner, forbeholder vi oss retten til å utsette salg av dine andeler og rullerer plattformhonoraret til akkumulert beløp overstiger 100 kroner.

Dersom returprovisjonen du har mottatt er større enn beregnet plattformhonorar, vil vi sette inn penger på din bankkonto tilknyttet aksjesparekonto. For andre kontotyper enn aksjesparekonto vil vi utbetale beløp til din bankkonto en gang i året. Dersom beløpet ikke overstiger 100 kroner, forbeholder vi oss retten til å utsette utbetaling til neste år, eventuelt lengre.