Hopp til innholdet

Vi bryr om oss hvor sparepengene dine blir investert

Derfor setter vi pris på at du også er opptatt av hvilke krav vi stiller for investeringsvalgene og forvaltningen av sparepengene dine.

Som kunde skal du alltid være trygg på at pengene dine blir investert i selskaper som ivaretar samfunnet, menneskerettigheter og bærekraft. Men hva betyr det egentlig? 

«Kort fortalt vil det si at etiske og miljømessige hensyn veier tungt når vi setter sammen en aksjeportefølje i våre fond», sier Stig Erik Brekke, Investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.   

Tydelige retningslinjer

Oljefondet har tydelige retningslinjer når det gjelder ansvarlige investeringer. Disse er utarbeidet av Etikkrådet i Norges Bank, og handler blant annet om å ekskludere selskaper som ikke hensyntar samfunnet menneskerettigheter og bærekraft, Brekke forteller at det er utenkelig at Eika Kapitalforvaltning investerer i selskaper som Etikkrådet fraråder. Her kan du lese om hvilke type selskaper vi ikke investerer i. 

"Vi investerer heller ikke i selskaper som produserer klasevåpen, kjernevåpen, landminer og salg av militært materiell til visse stater", utdyper Brekke. 

Selskaper på sperrelisten

I tillegg til å følge Norges Banks liste over ekskluderte selskaper, har Eika Kapitalforvaltning også valgt å utvide listen til å inneholde selskaper innen følgende industrier:

  • Kull: Kullbasert kraftproduksjon bidrar negativt til klima, i tillegg til at det knytter seg usikkerhet rundt arbeidsforhold og sikkerhet i mange deler av verden.
  • Tobakk: På verdensbasis dreper tobakk mer enn syv millioner mennesker hvert år (NHI.no) og fører til enorme helsekostnader.
  • Gambling: Spillavhengighet rammer ofte familier og barn, i tillegg har Casino- og spillvirksomhet en høy risiko for hvitvasking av penger og bestikkelser.

Her kan du lese om hvilken type selskaper vi ikke investerer i. 

Aktivt eierskap gir påvirkningskraft

Stig Erik Brekke mener fondsforvaltere kan ha stor påvirkningskraft på selskapene det investeres i. Dette forsøker Eika Kapitalforvaltning å utnytte gjennom aktivt eierskap:

"Vi gjennomfører screening for å fange opp brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø, og forsøker å oppnå endringer gjennom dialog og stemmerett på generalforsamlinger" 

«Om selskapet ikke viser vilje til endring, bør eierposten avvikles», avslutter Brekke.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.