Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og fører tilsyn med styrets forvaltning av banken. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar regnskapet og velger medlemmene til bankens styre, valgkomité, samt velger ekstern revisor. Forstanderskapet fordeler også det beløpet, som etter finansforetaksloven § 10-7 kan brukes til allmennyttige formål, i tillegg til å vedta opptak av ansvarlig lånekapital.